Pelikone.fi

KÄYTTÖEHDOT

Pelikone.fi on SanomaNews Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.pelikone.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"), jossa Palvelun käyttäjät (jäljempänä "käyttäjä") voivat pelata sekä julkaista omia pelejään tai mahdollista muuta vastaavaa Palveluun lähettämäänsä materiaalia (yhdessä jäljempänä "Materiaali") ja tarjota niitä muille käyttäjille näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palvelun käyttö:

Sitoudun käyttämään Palvelua ja sen kautta saatavaa Materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen kautta saatavan Materiaalin muunlaiseen hyödyntämiseen tai muokkaamiseen tarvitsen aina Palvelun tarjoajan ja/tai Materiaalin tekijän kirjallisen suostumuksen. Palvelu ja sen sisältö (ml. muiden käyttäjien Palveluun lähettämät Materiaalit) on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palvelun käyttö lain tai hyvän tavan vastaisiin tai tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin on kielletty. Palvelun tarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö ja poistaa käyttäjätunnus mikäli käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja tai toimii muutoin lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.

Saan käyttää Palvelua ja sen kautta saatavaa Materiaalia Palvelun yhteydessä Palvelun käyttöliittymän mahdollistamalla tavalla. Lisäksi saan linkittää Palvelun ja/tai Materiaalin vain maksuttomien palvelujen yhteyteen ja edellyttäen, että näin toimimalla en loukkaa Palvelun tarjoajaa, Materiaalin tekijää tai Materiaalissa esiintyviä henkilöitä tai muita tahoja tai edellä mainittujen suojattuja oikeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Materiaalia ei saa linkittää tai muutoin liittää epäasiallisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin tai yhteyksiin.

Saan liittää Materiaalia muuttamattomana oman maksuttoman www-sivuni yhteyteen, tai muulle maksuttomalle verkkosivustolle vain hyödyntäen ns. upotuskoodia (ts. pelin yhteydessä "upota"- laatikossa ilmenevä koodiriviä) ja edellyttäen, etten näin tekemällä loukkaa Materiaalin tekijän suojattuja tekijän- tai muita oikeuksia tai minkään muun palvelun käyttöehtoja. Upotuskoodi tulee kopioida kokonaisuudessaan ja muokkaamattomana.

Materiaalin liittäminen maksullisen palvelun yhteyteen, ansiotarkoituksessa ja/tai muutoin maksun periminen Materiaalin käytöstä on kielletty. Palvelun ja/tai Materiaalin käyttö uuden palvelun muodostamiseksi on kielletty.

Palvelun ja Materiaalien kaikenlainen muunteleminen ilman Materiaalin tekijän lupaa on kielletty, enkä näin ollen saa esimerkiksi muokata Materiaalin sisältämää swf. -tiedostoa, tai lisätä tai muokata tekstiä, logoja, tai linkkejä Materiaaliin.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palvelun ja Palvelun kautta saatavan Materiaalin käyttö tapahtuu aina omalla vastuullani. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta saatavasta Materiaalista tai sen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista, tai kolmansien osapuolten korvausvaateista, lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse Palveluun tuottamaa sisältöä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus harkintansa mukaan poistaa mahdollinen loukkaava Materiaali Palvelusta tai estää sen käyttö. Selvyyden vuoksi todetaan myös, että Palveluntarjoaja ei vastaa, jos joku muokkaa, kopioi, levittää tai muutoin käyttää Materiaalia näiden käyttöehtojen vastaisesti. Palvelu ja/tai Materiaalit voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Lähettämäni Materiaali

Kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia loukkaavan tai hyvän tavan vastaisen materiaalin lähettäminen Palveluun on kielletty. Vakuutan ja vastaan siitä, että minulla on oikeus lähettää lähettämäni peli tai mahdollinen muu materiaali (jäljempänä "Materiaali") Palveluun, eikä Materiaalin saattaminen yleisön saataville tämän Palvelun tai minkään muun palvelun kautta loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai minkään muun palvelun sopimusehtoja.

Vakuutan edelleen, että joko:

a) olen itse luonut Materiaalin kokonaisuudessaan tai Materiaalin luomiseen osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) minulle, enkä ole luovuttanut tai tule luovuttamaan Materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle; tai

b) Materiaalin tekijän- ja muiden oikeuksien haltijat ovat antaneet luvan Materiaalin saattamiseen yleisön saataville Palvelussa tai muutoin näiden käyttöehtojen mukaisesti ja/tai Materiaali on peräisin sivustolta tai muusta lähteestä, jonka säännöt mahdollistavat sen, että Materiaali saatetaan Palvelussa ja muutoin näiden käyttöehtojen mukaisesti yleisön saataville, eikä Materiaalin saattaminen yleisön saataville näissä käyttöehdoissa kuvatuilla ehdoilla näin ollen loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai ole vastoin minkään muun palvelun sopimusehtoja.

Vakuutan myös, että Materiaali on muutoinkin lain ja hyvän tavan mukaista, eikä se loukkaa Materiaalissa mahdollisesti esiintyviä henkilöitä tai kolmansia osapuolia.

Vastaan kaikista lähettämäni Materiaalin johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Palveluntarjoajaa tai muita tahoja kohtaan. Olen korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistani.

Lähettämällä materiaalin Palveluun luovutan samalla Palveluntarjoajalle ilman korvausta vapaan, ikuisen ja rajoittamattoman oikeuden (edelleenluovutus- ja muuttamisoikeus mukaan luettuna) käyttää lähettämääni Materiaalia valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla sen yleisön saataviin parhaaksi katsomallaan tavalla Palvelussa sekä muilla tunnetuilla ja toistaiseksi tuntemattomilla jakeluteillä ja -tavoilla nyt ja tulevaisuudessa. Edellytyksenä Materiaalin käytölle on kuitenkin aina, että Materiaalin käytöstä ei peritä maksua sen käyttäjiltä ja että Materiaalia ei muokata ilman tekijän nimenomaista lupaa.

Ymmärrän, että Palveluntarjoaja voi näin ollen käyttää ja välittää Materiaalia tässä Palvelussa, muissa tarjoamissaan maksuttomissa palveluissa ja jakeluteissä ja Palveluntarjoaja voi luovuttaa Materiaalin käyttöoikeuksia yhteistyökumppanilleen, joka voi käyttää sitä parhaaksi katsomallaan maksuttomien palvelujen yhteydessä tavalla ja/tai luovuttaa materiaalin edelleen vastaavin ehdoin.

Lisäksi luovutan Palvelun muille käyttäjille (sekä mikäli Palveluntarjoaja on luovuttanut oikeuden Materiaalin käyttöön yhteistyökumppanilleen, myös näiden palvelujen käyttäjille) ilman korvausta oikeuden käyttää Materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Ymmärrän, että Palvelun muut Käyttäjät saattavat näin ollen mm. liittää lähettämäni Materiaalin toisen maksuttoman verkkosivuston yhteyteen yllä olevilla ehdoilla.

Vakuutan, että minulla on oikeus myöntää Palvelun tarjoajalle (ml. sen yhteistyökumppaneille) ja Palvelun käyttäjille edellä sanotut oikeudet.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen.

Käyttämällä palvelua hyväksyn edellä sanotut ehdot ja vakuutan toimivani näiden käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Vakuutan olevani yli 18-vuotias, tai että minulla on huoltajani suostumus Palvelun käyttöön.

Erimielisyyksien ratkaisu Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa www.kuluttajariita.fi.

-----

Yksityisyyden suoja, henkilötietojen käsittely ja evästeet

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke